NUTERGIA Privacybeleid

Laatste wijziging: 24/08/2021

Het doel van dit privacybeleid van Nutergia is u te informeren over alle verwerkingen van uw persoonsgegevens die kunnen worden uitgevoerd in het kader van uw bezoek aan of gebruik van onze website (hierna ‘de website’ genoemd) die beschikbaar is via de link www.nutergia.be (met inbegrip van het gedeelte dat is voorbehouden voor professionele abonnees en dat beschikbaar is via de url pro.nutergia.be), evenals de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevens.

“Persoonsgegevens”: Deze term verwijst naar alle informatie op basis waarvan u als natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd) kunt worden geïdentificeerd of op basis waarvan u mogelijk identificeerbaar bent indien deze gegevens met andere toegankelijke gegevens worden gekruist. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw achternaam, voornaam, uw identificatienummer in een register, uw locatiegegevens, een online-identificatiecode, een of meer elementen die kenmerkend kunnen zijn voor uw fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit;

“Verwerking”: Dit verwijst naar elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die door de verwerkingsverantwoordelijke (NUTERGIA) of door zijn gegevensverwerkers worden uitgevoerd op uw persoonsgegevens wanneer deze zijn opgeslagen op een elektronisch of fysiek medium.

Een verwerking kan inhouden dat uw gegevens worden verzameld of gewist, maar ook dat ze worden overgedragen of toegankelijk worden gemaakt;

Onder “verwerkingsverantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt;

Onder “gegevensverwerker” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die/dat, ten behoeve en volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 1: Wat is het doel van dit beleid en op wie is het van toepassing?

Het doel van dit privacybeleid is om u in uw hoedanigheid van “betrokkene” (bv. als bezoeker of gebruiker van de website, maar ook als klant of potentiële klant) te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens die door NUTERGIA kan worden uitgevoerd en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

Door de website te bezoeken of zaken te doen met NUTERGIA begrijpt u en stemt u ermee in dat dit privacybeleid in zijn geheel op u van toepassing is in al uw contacten met NUTERGIA en dat het geen vervanging vormt voor het privacybeleid van de bedrijfspartners van NUTERGIA (indien zij uw persoonsgegevens verwerken).

U stemt ermee in en begrijpt dat NUTERGIA dit privacy- en cookiebeleid op elk moment kan bijwerken en aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving en dat de toepasselijke versie de versie is die van kracht is op het moment van het verzoek. (Wij vermelden altijd de datum van de laatste wijziging op de eerste bladzijde. Eerdere versies zijn op verzoek verkrijgbaar).

Artikel 2: Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

NUTERGIA verbindt zich ertoe te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “AVG” genoemd), evenals aan alle toepasselijke internationale en nationale bepalingen, zoals de Franse wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (in de zin van de AVG) in het kader van de hierna in dit beleid beschreven verwerking is het Laboratoire NUTERGIA, SAS met een kapitaal van € 253.400, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Claude Bernard, 12700 Capdenac, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Rodez onder het nummer 006 380 042 (hierna “NUTERGIA” genoemd).

De DPO (Data Protection Officer) van Nutergia kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres: dpo@nutergia.fr

Artikel 3: De informatie of persoonsgegevens die u ons meedeelt.

Door de website te bezoeken of contact op te nemen met NUTERGIA, of u nu handelt als individu in uw eigen naam of namens een ander individu of rechtspersoon, begrijpt en aanvaardt u dat wanneer u de website bezoekt of contact opneemt, u volledig verantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens over uzelf of over derden die u aan de verwerkingsverantwoordelijke meedeelt.

Als u gegevens verstrekt met betrekking tot derden, garandeert u NUTERGIA dat u vooraf alle noodzakelijke toestemmingen van de betrokken derden hebt verkregen voor de verstrekking van dergelijke gegevens.

NUTERGIA is niet verantwoordelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u of derden lijden als gevolg van ongeoorloofde of onjuiste mededeling van gegevens met betrekking tot uzelf of derden of voor enige ongeoorloofde toegang tot uw bedrijfsaccount. In dit geval is de persoon die de gegevens meedeelt of die een derde toegang verleent tot zijn of haar bedrijfsaccount verantwoordelijk voor alle veroorzaakte schade en vrijwaart NUTERGIA van alle procedures of vorderingen in dit verband.

Artikel 4: De soorten persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden en rechtsgronden van die verwerking.

Via functionele cookies:

Verzamelde gegevens: Wanneer u onze website bezoekt zonder in te loggen (alleen via functionele cookies). NUTERGIA heeft mogelijk toegang tot uw IP-adres, zoektermen en eventueel de soorten fouten die u tegenkomt.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: Het onderhoud en de verbetering van de website met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van NUTERGIA om haar diensten voortdurend te verbeteren. (Artikel 6.1.f van de AVG).

Via analytische cookies:

Verzamelde gegevens: Het IP-adres van gebruikers kan door NUTERGIA worden verzameld om semi-anonieme statistieken op te stellen.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: NUTERGIA gebruikt bepaalde statistische cookies van Google Analytics om anonieme informatie te kunnen verzamelen over het gebruik van haar diensten. NUTERGIA heeft toegang tot deze gegevens in de vorm van semi-anonieme statistieken.

NUTERGIA vraagt altijd de toestemming van de betrokken personen alvorens analytische cookies te implementeren via haar cookiebanner (artikel 6.1.a van de AVG). Het gebruik van analytische cookies wordt ook gerechtvaardigd door het gerechtvaardigde belang van NUTERGIA om de prestaties van de website te optimaliseren en het sociale doel ervan te vervullen.

Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt, raden wij u aan het privacy- en cookiebeleid van Google te raadplegen:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr

Wanneer u contact met ons opneemt:

Verzamelde gegevens: Naam, voornaam, e-mailadres, inhoud van het e-mailverkeer.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: Deze gegevens worden verwerkt om NUTERGIA in staat te stellen te reageren op verzoeken om informatie die per e-mail worden verzonden naar het voor het betrokken land opgegeven contactadres.

De verzamelde gegevens beantwoorden aan het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om tegemoet te komen aan de verzoeken van zijn klanten of prospects en zijn, indien nodig, ook gerechtvaardigd op grond van de uitvoering van precontractuele maatregelen waartoe de betrokkene zelf het initiatief heeft genomen. (Artikel 6.1.b van de AVG).

Bij het aanmaken en gebruiken van een zakelijke gebruikersaccount (pro.nutergia.com ou pro.nutergia.be):

Verzamelde gegevens:

Particulieren: aanspreekvorm, achternaam, voornaam, factuuradres, leveringsadres, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, wachtwoord, sector, gemeente, land, voorkeuren voor de instelling van het account en de toegang, berichten, enz.

Professionals: aanspreekvorm, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en zakelijk telefoonnummer, wachtwoord, sector, gemeente, land, voorkeuren voor de instelling van het account en adres berichten, enz.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: Deze gegevens zijn noodzakelijk om een bezoeker toegang te kunnen bieden tot en gebruik te kunnen laten maken van de diensten van het platform voor professionals (toegankelijk via de url pro.nutergia.com of pro.nutergia.be). Deze gegevens worden verwerkt op contractuele basis of ter voorbereiding van een contract met betrekking tot deze dienst. (Artikel 6.1.b van de AVG).

Bij een bestelling op het e-commercegedeelte van de website:

Verzamelde gegevens: aanspreekvorm, achternaam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord, soort besteld(e) product(en) en facturatiegegevens, leverings- en factuuradres, betalingswijze, enz.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: Deze gegevens zijn noodzakelijk om een bestelling te kunnen plaatsen op de webwinkel binnen onze website.

De verwerking vindt plaats op contractuele basis om bezoekers van de website in staat te stellen online bestellingen te plaatsen op de website. (Artikel 6.1.b van de AVG). Deze gegevens kunnen vervolgens worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (belasting en boekhouding) van de verwerkingsverantwoordelijke. (Artikel 6.1.c van de AVG)

Bij een bestelling worden bepaalde facturatiegegevens, zoals het bedrag, de betalingswijze en de uitgifterekening, rechtstreeks door u aan de betalingsdienstaanbieder meegedeeld, met als enig doel de bestelling uit te voeren. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het eigen privacybeleid van de betalingsdienstaanbieder.

Beheer van voorschrijfgegevens;

Verzamelde gegevens: naam, postcode, land.

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking: NUTERGIA heeft toegang tot deze gegevens, in de vorm van semi-anonieme statistieken. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en zijn bestemd voor intern gebruik.

Beheer van leveranciersgegevens;

Verzamelde gegevens: Achternaam, voornaam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer van de contactpersoon.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: De verwerking van dergelijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van contractuele of precontractuele verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke met zijn leveranciers is aangegaan met het oog op de uitvoering of voorbereiding van contracten. (Artikel 6.1.b van de AVG). Verdere verwerking van deze gegevens is ook gerechtvaardigd op grond van wettelijke verplichtingen waaraan NUTERGIA is onderworpen (in het bijzonder boekhoudkundige of fiscale verplichtingen). (Artikel 6.1.c van de AVG).

Verzending van onze nieuwsbrief:

Verzamelde gegevens: Aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres, land.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking: De betrokkenen stemmen ermee in marketingcommunicatie en gepersonaliseerde reclame van de verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen op basis van uitdrukkelijke, specifieke en vrijwillige toestemming. (Artikel 6.1.a van de AVG).

Artikel 5 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Via functionele cookies:

Dit type cookie wordt altijd verwijderd aan het einde van uw bezoek.

Via analytische cookies:

NUTERGIA slaat geen persoonsgegevens op via dit soort cookies, maar alleen semi-anonieme statistieken. De IP-adressen van gebruikers/bezoekers worden opgeslagen gedurende de periodes die zijn aangegeven in het privacy- en cookiebeleid van Google, dat beschikbaar is via de volgende link: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr.

/visiteurs sont conservées selon les durées indiquées dans la politique vie privée & cookies de Google disponible via le lien suivant : https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr.

Wanneer u contact met ons opneemt:

6 maanden na het laatste contact indien er geen bestelling in behandeling is.

Bij het aanmaken en gebruiken van een zakelijke gebruikersaccount (pro.nutergia.com of pro.nutergia.be):

Tijdens uw gebruiksperiode en vervolgens gedurende een periode van 36 maanden.

Bij een bestelling op het e-commercegedeelte van de website:

Om uw bestelling uit te voeren en vervolgens gedurende een periode van 36 maanden om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Als onderdeel van het beheer van leveranciersgegevens;

Voor de duur van het contract en vervolgens voor een periode van 1 jaar om te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Verzending van een nieuwsbrief:

Totdat de persoon zijn toestemming intrekt.

Artikel 6 - Doorgifte van persoonsgegevens.

NUTERGIA kan toegang verlenen tot de persoonsgegevens die het verwerkt aan haar medewerkers of werknemers die contractueel gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht en om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies.

NUTERGIA kan in bepaalde gevallen ook een beroep doen op gegevensverwerkers (in de zin van de AVG) om uw persoonsgegevens te verwerken. NUTERGIA zorgt er altijd voor dat deze gegevensverwerkers gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht en uw gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies en door het garanderen van adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Indien uw gegevens worden opgeslagen of verwerkt door een gegevensverwerker die gevestigd is in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, zal een dergelijke verwerking alleen plaatsvinden indien een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is op het betrokken land en indien door de betrokken gegevensverwerker voldoende contractuele en technische garanties worden geboden met betrekking tot de beveiliging van de verwerking.

Voorts mag krachtens artikel 49, lid 1, onder b), van de AVG, bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit of bindende bedrijfsvoorschriften, of standaardcontractbepalingen, een overdracht of een reeks overdrachten van persoonsgegevens naar een gegevensverwerker in een derde land of door een internationale organisatie alleen plaatsvinden op basis van de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en NUTERGIA of de uitvoering van precontractuele maatregelen die zijn genomen op verzoek van de betrokkene, en als NUTERGIA ervan overtuigd is dat het land of de internationale organisatie niet onderworpen is aan wetten of regels die de integriteit van de door de gegevensverwerker verwerkte persoonsgegevens in gevaar brengen.

In geval van reorganisatie of volledige of gedeeltelijke overdracht van activiteiten, of in geval van faillissement, kan NUTERGIA uw persoonsgegevens die het verwerkt, overdragen aan nieuwe entiteiten of nieuwe derde partijen die alle of een deel van de professionele activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke uitvoeren.

Waar nodig zal NUTERGIA redelijke pogingen ondernemen om de betrokkenen te informeren vóór de overdracht van haar gegevens aan een derde partij, maar de betrokkenen begrijpen dat dit niet in alle situaties technisch of commercieel haalbaar is.

Het is ook mogelijk dat NUTERGIA in uitzonderlijke gevallen verplicht is om persoonsgegevens vrij te geven op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende voorschriften of wetgeving. Waar nodig zal NUTERGIA redelijke inspanningen leveren om de betrokkenen vooraf te informeren, met inachtneming van de beperkingen die door de wet worden opgelegd.

NUTERGIA verkoopt, verhuurt of stelt de persoonsgegevens die het verwerkt niet op commerciële basis ter beschikking van derden, behalve zoals hierboven bepaald of, indien van toepassing, met uw voorafgaande toestemming.

Artikel 7 - Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die NUTERGIA heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

NUTERGIA heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de toevallige bekendmaking aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen (evenals elke andere ongeoorloofde verwerking).

De betrokken personen begrijpen en aanvaarden dat dit een middelenverbintenis is van NUTERGIA (om de veiligheid van de verwerking te garanderen) en dat NUTERGIA niet verantwoordelijk kan worden gesteld in geval van overmacht of in geval van gebeurtenissen die NUTERGIA ertoe zouden verplichten onevenredige maatregelen te nemen op technisch en financieel vlak. In het geval van een lek verbindt NUTERGIA zich ertoe de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit binnen de vereiste termijn in kennis te stellen.

Met betrekking tot hun gebruik van de website stemmen de betrokkenen ermee in om te allen tijde de door NUTERGIA verstrekte beveiligingsrichtlijnen te volgen en maatregelen te nemen om lekken te voorkomen. De betrokkenen stemmen er ook mee in om, voor zover mogelijk, ongeoorloofde toegang tot hun computer, persoonlijke sessie of mailbox of, meer in het algemeen, tot hun persoonlijke mobiele apparatuur zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets of ongeoorloofde toegang op basis van hun IP-adres en identificatiegegevens, te voorkomen.

Artikel 8 - Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door NUTERGIA worden verwerkt.

Toegang tot, rectificatie en schrapping van uw gegevens:

De betrokkenen hebben het recht om toegang te vragen tot hun gegevens, op de rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens of, indien er een legitieme reden is, het wissen van hun gegevens (verwerkt door NUTERGIA).

Het wissen van gegevens is niet mogelijk indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de rechtvaardiging van of de verdediging in een rechtsgeding.

De betrokkenen erkennen dat in het geval van een verzoek om schrapping van hun persoonsgegevens, bepaalde producten en diensten mogelijk niet langer voor hen beschikbaar zijn bij NUTERGIA.

Beperking van de verwerking:

Betrokkenen hebben het recht te verzoeken om beperking van de verwerking, met name indien zij de juistheid van de gegevens betwisten, indien de verwerking onwettig is maar zij bezwaar maken tegen het wissen van de gegevens.

De betrokkenen erkennen dat in het geval van een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, (indien van toepassing) bepaalde producten en diensten mogelijk niet langer voor hen beschikbaar zijn bij NUTERGIA.

Dataportabiliteit:

De betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens te verkrijgen (of NUTERGIA te verzoeken deze over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke) in een gestructureerde, gangbare en door de computer leesbare vorm.

Die ontvangst of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van of de verdediging in een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluiten en profilering:

Betrokkenen hebben het recht niet te worden onderworpen aan individuele besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking indien dit voor hen aanzienlijke juridische of persoonlijke gevolgen zou hebben. Betrokkenen kunnen ook bezwaar maken tegen het opstellen van profielen.

Opgelet! : Externe platforms zoals Facebook kunnen profielen aanmaken op basis van gegevens die zijn verzameld via cookies die op het platform zijn geïmplementeerd, bijvoorbeeld via links die worden gedeeld. In dat geval is het aan de betrokkenen om contact op te nemen met de betrokken platforms op basis van hun eigen privacy- en cookiebeleid.

NUTERGIA neemt geen geautomatiseerde besluiten met aanzienlijke juridische of individuele gevolgen voor de betrokkenen en doet niet aan profilering. Niettemin kunnen betrokkenen die van mening zijn dat zij zich in deze situatie bevinden, contact opnemen met NUTERGIA om de beperking of stopzetting van dergelijke verwerking te vragen.

Recht van verzet en recht op intrekken van toestemming:

Betrokkenen kunnen om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De betrokkenen erkennen dat in het geval van een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, (indien van toepassing) bepaalde producten en diensten mogelijk niet langer voor hen beschikbaar zijn bij NUTERGIA.

Betrokkenen hebben altijd het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. In dat geval hoeven de betrokkenen geen redenen op te geven.

Voor zover een verwerking is gebaseerd op hun voorafgaande toestemming, hebben betrokkenen het recht om deze toestemming in te trekken door contact op te nemen met NUTERGIA of door te klikken op de opt-outlink die voor dit doel is verstrekt.

Uw rechten uitoefenen:

De betrokken gebruikers van de website kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met NUTERGIA, hetzij door een verzoek in te dienen via het contactformulier op de website, waarbij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart als bijlage toevoegt (uitsluitend voor identificatiedoeleinden, deze kopie zal onmiddellijk daarna worden vernietigd), hetzij per post, waarbij u eveneens een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart als bijlage toevoegt, naar het volgende adres: dpo@nutergia.fr

NUTERGIA

Ter attentie van de Data Protection Officer

NUTERGIA – Groupe Nutergia – BP52 – 12700 Capdenac - Frankrijk

NUTERGIA zal u binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek schriftelijk op de hoogte brengen van zijn antwoord en kan, afhankelijk van de omstandigheden, om een extra termijn vragen van maximaal twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn van 30 dagen. (Artikel 12.3 van de AVG)

Artikel 9. Wilt u een vraag stellen of heeft u een klacht?

Als u meent dat uw rechten zijn geschonden en dat NUTERGIA hier geen bevredigend antwoord op biedt, kunt u altijd een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor Frankrijk is dat de CNIL).

Hoe?

Op de website van de CNIL (www.cnil.fr ):

In bepaalde gevallen kan dit via de online klachtenmodule;

In andere gevallen, waarin de klachtenmodule niet voorziet, kunt u een terecht bij de dienst “Hulp nodig” (“Besoin d’aide”).

Ook kunt u een schrijven richten aan: CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 - Frankrijk

Overeenkomstig artikel 77 e.v. van de AVG kunnen betrokkenen die in een andere EU-lidstaat wonen, ook een klacht indienen bij hun eigen gegevensbeschermingsautoriteit. 77 et suivants du RGPD, les personnes concernées qui vivent dans un autre État

Een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit doet geen afbreuk aan de eventuele instelling van een procedure voor een burgerlijke rechtbank (in geval van schade als gevolg van een schending van de rechten van de betrokkene).